ಬಿ.ಟು.ಸಿ ತುಮಕೂರು | ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂ. 1 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರೀಚ್ ಮೀಡಿಯಾ | B2C Tumakuru


About Tumakuru App

'ಬಿ.ಟು.ಸಿ ತುಮಕೂರು' ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಏಕೀಕರಿಸುವ, ಅದರ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು / ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಜನರು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಹು-ಪಾರದರ್ಶಕ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

image29

  

B2C Tumakuru is a FREE, interactive, state-of-the-art, multi-sided smart infotainment & advertorial platform intended to serve Tumakuru District, Karnataka in the interest of Uniting, Promoting & Supporting its local Businesses/ Organizations, People & their Lifestyle. 


 Salient Features: ವೈಶಿಷ್ಟಗಳು

Get all the latest "FLASH"(ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಹಿತಿ)
# Latest Offers, New Arrivals & Special Discounts

# "Tumakuru Today" Feeds

Full Fledged Local Business/ Organizations "LISTINGS" (ಡೈರೆಕ್ಟರಿ)

# Directly Call "Businesses/ Organizations" with One Touch.
# Chat with them directly with your queries/ quotes.
# Full Contact Details View without any fuzz.
# Get Location By Google Map & Use Navigation. 

# Check out Genuine Pictures of the Listings. 


"NEWS BULLETIN"(ನ್ಯೂಸ್ ಬುಲೆಟಿನ್) With Relevant Categories: 

# Get Real-time local news updates, Check out Small Scale Local Offerings, Various classifieds Information & Public notices

"JOB-HIRE"(ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶಗಳು) - Total Control to You.! Totally Free

# Search for "JOBS" & Apply/ Contact Directly Or Even You can Post  Jobs if you are Hiring/ Offering a Job. Easiest Platform You will have  ever Seen.


"MEDIA"(ಮೀಡಿಯಾ) - Both Interactive & Recreational Window Tuned to You

# Post Your Own Content To Get Displayed In B2C Tumakuru, To Get to know Local Talents/ Achievers..etc, Broadcast, View &  Comment on Local Administrative Issues & Explore Unlimited Resources  Viz. Watch Latest Videos, Short Movies, Listen to Latest Songs, Read  E-Books, Use Utility Services & Many More to keep you Interested at  all times!


• Post Your Any "NEEDS"(ನೀಡ್ಸ್) in one GO! [A #UNIQUE Feature]:

# Reach Many Vendors at Once! & Chances are that you get multiple  responses from the people who may wish to fulfill your need. (Whether  you need information on an emergency or plumber for repair or you may  need quote for a work from multiple vendors.

Just Fill in the  Form by selecting Correct Category & Broadcast.! – It’s all possible  here!) 

(Click on the link at bottom of "NEEDS" Page in the Application  to know how this works - with an example) 


Note** : You cannot Advertise  Using "NEEDS" Feature.
 An initiative towards #Smartತುಮಕೂರು

 

Download - Utilize - Share & Support 


Join Hands To Bring Together & Unify #ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ